วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


 กลอนแห่งความตั้งใจ โดย Noonoy

ทำอะไร ให้ใคร่ ครวญคิด
ตัดสินผิด คิดอะไร ไม่สมหวัง
ทำอะไร ทำด้วยความ ตั้งใจ

สิ่งทั้งหลาย จะสำเร็จ ทุกประการ